Căn bậc 3 tiếng Anh là gì? Biểu tượng Gốc Khối lập phương

363

Căn bậc 3 tiếng Anh là gì ?

Căn bậc 3 trong tiếng Anh nghĩa là cube root (3√)

Một số từ toán học liên quan

can bac 3 tieng anh la gi

Căn bậc 2: square root

  • additive inverse: số nghịch đảo
  • common denominator; mẫu số chung
  • exponent: số mũ

Định nghĩa về căn bậc 3

Trong thuật ngữ toán học:

Căn bậc ba (lập phương) của một số a là số x sao cho x3 = a. Căn bậc ba của số a được kí hiệu là 3√a a 3. 

Như vậy (3√a)3=a ( a 3 ) 3 = a.

Biểu tượng Gốc Khối lập phương

3√ – Đây là biểu tượng đặc biệt có nghĩa là “căn bậc ba”, nó là biểu tượng “căn” (dùng cho căn bậc hai) với một ít ba có nghĩa là căn bậc hai.

Bạn có thể sử dụng nó như thế này: 3√27 = 3 (chúng ta nói “căn bậc hai của 27 bằng 3”)

Bạn cũng có thể lập phương các số âm

Có ví dụ như sau: 

Khi chúng ta lập phương+5, chúng ta nhận được +125:

+5 × +5 × +5 = +125

Khi lập phương −5 ta được −125:

−5 × −5 × −5 = −125

Vì vậy, căn bậc hai của −125 là −5

Bình luận